Pirmdiena, 17. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS
Kā pārtulkot?
«Terminoloģijas Jaunumi»
15.03.2003

Speciālo tekstu tulkošanai izmantojamas nozares terminu vārdnīcas, smeļoties ierosmi arī vispārīgajās divvalodu vārdnīcās. Diemžēl straujo pārmaiņu laikā vārdnīcās piedāvātais bieži atpaliek no vajadzībām un tulkošanai tiek meklēti un atrasti jauni varianti.

Piedāvājam dažus no angļu vārdu tulkojumu papildinājumiem, kādus līdztekus pamattulkojumiem speciālo tekstu tulkošanas praksei konsultācijās ieteikusi LZA TK.

 

Angļu vārdi Latviskās atbilsmes
annualized pārrēķināts uz gadu
business economics and management komercekonomija un vadībzinība
embarkation iekraušanās
information society informācijas sabiedrība
knowledge society zināšanu sabiedrība
mass communication plašsaziņa
mass media plašsaziņas līdzekļi
social communication sociālā saziņa
telecommunication tālsaziņa; telesakari
performance izpildījums, veikums; sniegums, veiktspēja
guidance ievirze
provide guidance sniegt ievirzi
provider pakalpojumu sniedzējs
intent iecere
forward priekšupējs
inward iekšupējs
outward ārupējs
N.B.! Vārdnīcās, protams, atrodami vēl citi šo vārdu tulkojumi.

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)