Pirmdiena, 26. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


STRUKTŪRA UN PRINCIPI
Nozaru apakškomisiju vadītāji un eksperti
28.02.2007

Saraksts sākotnēji apstiprināts ar LZA Terminoloģijas komisijas 18.12.2000. sēdes lēmumu Nr. 2 saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums» 9. punktu. (Pēdējās izmaiņas 05.02.2014.)
 1. Dr. phil. nat. Andris Amoliņš – ķīmija. Tālr.: 29758479. E-pasts: amolins@osi.lv  
 2. Māris Ansons – aviācija. Tālr.: 67300908. E-pasts: ansons@lgs.lv  
 3. Dr. habil. med. Māris Baltiņš – medicīna. Tālr.: 67331814. E-pasts: maris.baltins@vvc.gov.lv
 4. LZA īst. loc. Aina Blinkena (goda priekšsēdētāja) – valodniecība. E-pasts: latv@lza.lv
 5. Dr. habil. sc. comp. Juris Borzovs – informātika, datorzinātne. Tālr.: 67611522. E-pasts: juris.borzovs@lu.lv
 6. Mg. art. Māris Brancis – tēlotājmāksla. E-pasts: maris.brancis@inbox.lv 
 7. Dr. philol. Ojārs Bušs – filoloģija. Tālr.: 67213606. E-pasts: ojaars@lycos.com  
 8. Mg. theol. Elmīra Cacure – teoloģija. Tālr.: 29153471. E-pasts: elmirac@inbox.lv  
 9. Mg. phys. Eduards Cauna – informātika, datorzinātne. Tālr.: 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv  
 10. Dr. sc. ing. Ksenija Cīrule – mehānika. Tālr.: 67543121. E-pasts: cirule@pmi.lv  
 11. Dr. oec. Margarita Dunska – ekonomika. Tālr.: 67322801; 29488003. E-pasts: dunska@lanet.lv
 12. Dr. sc. ing. Jānis Eiduks – dzelzceļš. Tālr.: 29531703; 67028192. E-pasts: janis.eiduks@sam.gov.lv  
 13. Dr. philol. Jānis Garjāns – muzeoloģija. Tālr.: 67503870; 67503871. E-pasts: janis.garjans@mvp.gov.lv  
 14. LZA īst. loc. Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. prof. Tālavs Jundzis – politikas zinātne. Tālr.: 67227555. E-pasts: bspc@lza.lv  
 15. LZA īst. loc. Dr. oec. Raita Karnīte – ekonomika. Tālr.: 29411607. E-pasts: raita@epc.lv  
 16. LZA īst. loc. Jānis Krastiņš – arhitektūra. Tālr.: 67089269. E-pasts: krastins@bf.rtu.lv  
 17. Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš – būvniecība. Tālr.: 29284950; 67615191. E-pasts: kreslins@bf.rtu.lv  
 18. Dr. sc. ing. Ivars Krieviņš – tekstilrūpniecība. Tālr.: 67440376. E-pasts: ivars.krievins@e-apollo.lv  
 19. Arvīds Krievs – kinematogrāfija. Tālr.: 9243530
 20. Dr. phil. Rihards Kūlis – filozofija. Tālr.: 67229208. E-pasts: fsi@lza.lv  
 21. Gunārs Kusiņš – tiesību zinātne. Tālr.: 67087154. E-pasts: gkusins@saeima.lv  
 22. Aldis Lauzis – filoloģija. Tālr.: 67362464. E-pasts: lauzis@gmail.com
 23. Dr. philol. Ilze Lokmane – filoloģija. Tālr.: 67034846. E-pasts: ilokmane@latnet.lv  
 24. Asoc. prof. Ervīns Lukševičs – ģeoloģija. Tālr.: 67331766. E-pasts: ervins.luksevics@lu.lv
 25. Boriss Tālivaldis Manzerovs – militārzinības. Tālr.: 67334633. E-pasts: boriss.manzerovs@vvc.gov.lv 
 26. Mg. sc. soc. Anna Mauliņa – bibliotēkzinātne. Tālr.: 67312793. E-pasts: annam@lbi.lnb.lv  
 27. Dr. philol. Ilga Migla – filoloģija. Tālr.: 67227854. E-pasts: ilga.migla@inbox.lv  
 28. Dr. habil. sc. ing. Juris Gunārs Pommers – spēkrati. Tālr.: 67426390. E-pasts: jgp@inbox.lv  
 29. Dr. philol. Iveta Pūtele – filoloģija. Tālr.: 67229636. E-pasts: ivetap@lza.lv
 30. LZA kor. loc. Andrejs Reinfelds – matemātika. Tālr.: 67033719. E-pasts: reinf@latnet.lv  
 31. Asoc. prof. Maija Rozīte – ģeogrāfija, tūrisms. Tālr.: 67619693; 29515790. E-pasts: maija@turiba.lv  
 32. Andrejs Senkāns – sabiedriskās zinātnes. Tālr.: 67362218. E-pasts: asens@btv.lv  
 33. Dr. habil. geogr. Jānis Štrauhmanis – ģeogrāfija. Tālr.: 67320479.
 34. Dr. paed. Uldis Švinks – sporta zinātne. Tālr.: 67543422. E-pasts: uldis.svinks@lspa.lv
 35. Dr. sc. ing. Kārlis Timmermanis – enerģētika. Tālr.: 67089913. E-pasts: tims@eef.rtu.lv
 36. LZA īst. loc. Raimonds Valters – ķīmija. Tālr.: 67089231. E-pasts: rvalters@latnet.lv  
 37. Dr. sc. ing. Kaspars Vārtukapteinis – lauksaimniecības tehnika. Tālr.: 63026666; 29250437. E-pasts: kaspars.vartukapteinis@llu.lv  
 38. Dr. biol. Edgars Vimba – botānika. Tālr.: 67457650. E-pasts: evimba@lanet.lv  
 39. Dr. habil. chem. Magnuss Vircavs – videszinātne. Tālr.: 67331766. E-pasts: magnuss.vircavs@lu.lv  
 40. LZA īst. loc. Pēteris Zvidriņš – demogrāfija. Tālr.: 67034787; 67034788. E-pasts: zvidrins@lanet.lv

 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)